Web policy

Vänligen läs noggrant igenom denna webpolicy innan du använder den här webbplatsen. Genom att använda den här webbplatsen godkänner du denna.

Webbplatsen ägs och drivs av Alga – ett företag som lyder under svensk lagstiftning och har sitt huvudkontor i Sverige. Alga driver webbplatsen i det huvudsakliga syftet att informera.

Det är förbjudet att kopiera, återge, publicera, ladda upp, offentliggöra, överföra eller distribuera innehållet på den här webbplatsen, inklusive text, bilder, ljud och film i offentliga eller kommersiella syften utan skriftligt tillstånd från Alga.

Innehållet på den här webbplatsen är upphovsrättsskyddat, om inget annat anges, och det får endast användas enligt denna policy. Alga garanterar inte att din användning av materialet på den här webbplatsen inte inkräktar på rättigheter som tillhör en tredje part som inte ägs av eller är ansluten till Alga. Bilder antingen tillhör eller används med tillstånd av Alga.

Att du eller någon annan med ditt godkännande använder dessa bilder är förbjudet om det inte uttryckligen tillåts i denna policy. Otillåten användning av bilderna kan inkräkta på lagstiftning om upphovsrätt, varumärken, integritet och offentlighet samt lagar och bestämmelser om kommunikation.

Alga gör rimliga ansträngningar för att informationen på webbplatsenska vara korrekt och aktuell. ALGA kan emellertid inte garantera att informationen är korrekt. ALGA påtar sig inget ansvar för några fel eller utelämnanden i innehållet på den här webbplatsen.

Vidare använder och surfar du på den här webbplatsen på egen risk.

Varken Alga eller någon annan part som är involverad i skapandet eller leveransen av webbplatsen ansvarar för några direkta, indirekta, oförutsedda, följdriktiga eller straffrelaterade skador som kan härledas till din tillgång till eller användning av webbplatsen.

Alga påtar sig heller inget ansvar och ska inte hållas ansvarigt för några skador eller virus som kan smitta din datorutrustning eller annan egendom på grund av tillgång till, användning av eller surfande på webbplatsen eller vid nedladdning av material som data, text, bilder, filmer eller ljud från webbplatsen.

All kommunikation och allt material du överför till webbplatsen genom e-post eller på annat sätt, inklusive data, frågor, kommentarer, förslag och liknande är och kommer att behandlas som icke-konfidentiellt och offentligt. Allt som du överför eller postar kan användas av Alga eller dess dotterbolag i alla syften, inklusive, men inte begränsat till reproduktion, avslöjande, överföring, publicering, sändningar och offentliggöranden. Alga har vidare rätt att använda idéer, koncept, kunskap och tekniker som ingår i den kommunikation du skickar till webbplatsen i vilket syfte som helst, inklusive men inte begränsat till utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter med hjälp av informationen.

Alla varumärken och logotyper som visas på webbplatsen är varumärken som tillhör Alga . Inget som finns på webbplatsen ska tolkas som en underförstådd tillåtelse, eller någon annan typ av licens eller rätt att använda de varumärken som visas på webbplatsen utan skriftligt medgivande från Alga  eller en tredje part som kan äga de varumärken som visas på webbplatsen.

Den här webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av en tredje part utanför Alga Sådana länkar finns endast för din bekvämlighet. Alga kontrollerar inte sådana webbplatser och ansvarar inte för deras innehåll. Du går vidare till andra webbplatser och sidor på egen risk.

Det faktum att denna webbplats innehåller länkar till andra webbplatser betyder inte att Alga gillar, stödjer eller rekommenderar dessa webbplatser, eller att Alga har någon anknytning till deras ägare.

Alga lämnar inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, för att innehållet på andra webbplatser är korrekt, lagligt, pålitligt eller giltigt och avsäger sig ansvaret för förluster, skador, anspråk, skadeståndskrav och betalningskrav som kan härledas till en tredje parts webbplats eller dess innehåll, som direkt eller indirekt kan nås från den här webbplatsen.

Alga kan när som helst göra ändringar i dessa villkor genom att uppdatera denna text. Alla sådana ändringar gäller dig och du bör därför regelbundet gå in på den här sidan för att läsa de aktuella villkoren som gäller för dig